Nieuwsbrief bestuur april 2024

De leden hebben via e-mail de Nieuwsbrief april 2024 van het bestuur ontvangen maar gebleken is dat een aantal emailadressen onjuist waren waardoor de Nieuwsbrief bij het secretariaat retour kwam. Voor die mensen die de brief niet hebben ontvangen hierbij de mogelijkheid om alsnog hiervan kennis te nemen met de oproep om bij verandering van emailadres deze direct door te geven aan de ledenadministratie via ledenadmin@svdiehaghe.nl

 

                                 NIEUWSBRIEF BESTUUR S.V. DIE HAGHE APRIL 2024                                      

Inhoudsopgave: Nieuw bestuur – Van de bestuurstafel - Algemene Ledenvergadering – Werkgroep aan de slag – Sponsoring – Jeugdkamp – Familiedag

Nieuw bestuur

Op 2 januari jl. kozen de leden nieuwe bestuursleden met Klaas Koffeman als voorzitter (ad interim) en Wim van de Graaf als secretaris (ad interim). Brenda Steegers: penningmeester, Hans van der Starre: sponsorcommissie en Hans Floor: exploitatie en beheer waren al eerder benoemd.

Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat er door de inspanningen van een werkgroep onder leiding van Jeroen Bakker weer een jeugdcommissie is gevormd met als jeugdvoorzitter Gerhard Hagedoorn, die in de volgende ledenvergadering als bestuurslid verkiesbaar zal zijn. Bram van Bommel is nu jeugdpenningmeester en Natasja van der Laan en Quido de Zwart zijn de jeugd-wedstrijdsecretarissen. Naar een jeugdsecretaris wordt nog gezocht.

Werkgroep aan de slag

Zoals aangegeven is er een werkgroep aan de slag gegaan met als eerste succes het oprichten van een nieuwe jeugdcommissie. Daarna zijn Jeroen Bakker en zijn kompanen in gesprek gegaan met de sponsorcommissie om te komen tot uitbreiding van deze commissie om zo meer geld voor de vereniging te genereren. Dit is in prima overleg gelukt. Er is een nieuwe flyer gemaakt die binnenkort wordt verspreid onder de leden en er zijn nieuwe bordsponsoren gevonden. Ook zal er nog een sponsoractie op touw worden gezet waarbij iedereen die een nieuwe sponsor aanbrengt een Die Haghe Clubkaart ontvangt, met daarop 10% van het op te leveren sponsorbedrag met een maximum tegoed van 200 euro.

Van de bestuurstafel

Het bestuur vergadert eenmaal per maand, waarbij vooral de lastige financiële situatie van onze vereniging aan bod komt. Op de vergadering van dinsdag 2 april jl. werd de begroting 2024-2025 in eerste aanzet besproken. Daarbij werd duidelijk dat de broekriem nog verder moet worden aangehaald en dat een contributieverhoging onvermijdelijk is.

Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 15 mei 2024 is de volgende Algemene Ledenvergadering gepland. Tijdens deze voorjaarsvergadering zult u worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging en zal de begroting 2024-2025 aan u ter instemming worden voorgelegd. Aanvang van deze ALV in ons clubgebouw is om 20.00 uur. De stukken hiervoor krijgt u tijdig toegezonden.

Jeugdkamp

Van zondag 5 mei tot en met vrijdag 10 mei a.s. is het Die Haghe-complex weer het domein van onze jongste jeugd. Hiervoor maken de oudere jeugd en senioren even plaats. Zo zijn er in die week geen trainingen met uitzondering van die voor de twee senioren-selectieteams. Ook de kleedkamers en het clubgebouw zijn dan exclusief in gebruik bij de deelnemers aan het Jeugdkamp.

 Familiedag

Op zaterdag 1 juni organiseert de activiteitencommissie weer het fenomeen ‘familiedag’. Voor meer informatie zie de link: sv Die Haghe Familiedag · SV Die Haghe

De activiteiten beginnen om 11.00 uur. Leden die zelf geen team kunnen vormen kunnen zich los aanmelden waarna de organisatie ze in een team zal indelen.

Voor vragen, wijzigingen of losse aanmeldingen, neem contact op met Ricky ten Berge (0622313489) of Diego de Zwart (0646316312) of mail naar familiedag@svdiehaghe.nl

                                                                                                                                             

  

Het bestuur van

s.v. Die Haghe

                                                                                                                                                     

Club nieuws Overzicht