BOUWMEESTERS GEZOCHT!
ACTUELE STAND LEDENACTIE

75000
75000

REKENINGNUMMER:
NL32 INGB 0000 8563 42

t.n.v. sv Die Haghe

bouwmeesters@svdiehaghe.nl

MEER INFORMATIE

Klik hier om te vergroten

Naar een nieuw clubhuis

Op 13 oktober 2013 werd sv Die Haghe getroffen door een brand die het clubhuis heeft verwoest. De impact daarvan voor de vereniging is uiteraard groot maar al snel zijn de handen ineen geslagen en zijn stappen gezet in de richting van een nieuwe toekomst.

Die Haghe voelt zich voorlopig thuis bij buurman PGS/Vogel maar is ondertussen druk bezig met plannen voor uiteindelijke terugkeer naar een eigen accommodatie. Op deze pagina informeren we u over de stand van zaken.

De actuele stand van zaken

per 24 april 2015

Gemeente steunt Buurthuis van de Toekomst Die Haghe

We hebben er met spanning op gewacht, maar nu is het zover: de gemeente Den Haag heeft ons laten weten dat het maatschappelijk plan voor een Buurthuis van de Toekomst aan de voorwaarden voldoet en dat ook het bouwtechnische plan in orde is bevonden! Wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan, mag onze vereniging een subsidie van € 520.000 van de gemeente verwachten. Dankzij een stimuleringsregeling is dat nog € 20.000 meer dan aanvankelijk werd verwacht.

Hiermee is een zeer belangrijke stap gezet naar de realisering van het Buurthuis, dat tevens clubgebouw van Die Haghe zal zijn.

Eerder was er al een toezegging van € 75.000 door het Fonds 1818. En daarnaast is er natuurlijk nog  het verzekeringsgeld, waarvan een bedrag van € 175.000 gereserveerd is voor de nieuwbouw. Het restant is voor een deel al uitgegeven aan schoonmaak- en opruimwerkzaamheden en wat overblijft wordt bewaard voor onvoorziene zaken. Al met al is er nu een stevige basis voor realisering van de plannen gelegd.

 

Maar we zijn er nog niet!

Aan de bijdrage van de gemeente en van fondsen is namelijk de voorwaarde verbonden dat ook de vereniging zelf haar geplande bijdrage aan het dekkingsplan levert. Volgens de bijgestelde begroting (hieronder) hebben we het over € 75.000 van de actie Bouwmeesters en € 35.000  via de activiteiten van de Commissie Overbruggen. Wie de thermometers op de website volgt, kan zien dat we ondanks het succes van de acties tot nu toe, als vereniging dus toch nog ongeveer € 30.000 bij elkaar zullen moeten brengen. Aan iedereen dus nogmaals het klemmende verzoek om in de komende weken naar uw mogelijkheden uw ‘steentje’ bij te dragen!

 

Hoe verder?

Wanneer we erin slagen om het gewenste bedrag bij elkaar te brengen (en daar gaan we vanuit!), dan resten er nog enkele stappen. Met het Oranjefonds wordt het maatschappelijk plan nog nader besproken en de aanvraag bij het VSB-fonds zal waarschijnlijk pas in een latere fase in een aangepaste vorm (kunnen) worden ingediend. Tenslotte moet nog met banken worden overlegd over de mogelijkheid van een lening om eventueel ontbrekende gelden aan te vullen.

U zult begrijpen dat ook voor een lening geldt dat de mogelijkheden groter zijn naarmate we als vereniging zelf méér opbrengen, simpelweg omdat er dan minder geleend hoeft te worden.

Onze onvolprezen clubhelden Vincent Groen en Hans Floor zijn volop met deze zaken bezig.

Zodra er voldoende duidelijkheid is, zal een Algemene Ledenvergadering worden belegd om als vereniging een definitief besluit te nemen over de uitvoering van de plannen.

We moeten dus nog de laatste stapjes zetten, maar het uur U nadert!

 

De bijgestelde begroting

Totaalbedrag Investering 1.050.000
IAS-Subsidie 66% (Gemeente)+ Stimuleringsregeling BvdT 520.000
Fonds 1818 75.000
VSB fonds 50.000
Oranje fonds 50.000
Ledenactie  75.000
Sponsoring 25.000
Inbreng eigen vermogen(verzekering) 175.000
Commissie Overbruggen   35.000
Lening 45.000
Totaalbedrag dekking 1.050.000

 

de financiele acties

Ter herinnering nog even een herhaling van de informatie over de manieren waarop we als vereniging onze eigen bijdrage bij elkaar hopen te krijgen.

De Commissie Overbruggen is vorig jaar al begonnen om door middel van activiteiten en acties geld in te zamelen. Zo nodig om tussentijdse tekorten op te heffen, maar liever om een bodem te leggen voor financiering van een nieuw clubgebouw. De tussenstand wordt bijgehouden via de 'thermometer' op de pagina van de Commissie, waar ook verdere acties en activiteiten worden aangekondigd

Daarnaast is onlangs door de bouwcommissie de actie 'Bouwmeesters' gestart. Deze actie biedt een ieder –lid of geen lid- de gelegenheid om zich op een steen in het nieuwe clubgebouw als 'bouwmeester' te laten vereeuwigen. Dit kan door een eenmalige gift over te maken of door een periodieke gift toe te zeggen, die aftrekbaar is van de belasting.

Giften kunnen worden overgemaakt op rek.nr. NL32 INGB 0000 8563 42 t.n.v. s.v. Die Haghe, onder vermelding van 'Actie Bouwmeesters'.

Een andere goede mogelijkheid om de bouw te steunen is het verstrekken van een lening aan Die Haghe. Gunstig voor de club, omdat er dan tegen een lagere rente geleend kan worden dan bij een bank, maar ook prettig voor degene die uitleent, want die krijgt bij Die Haghe een hogere rente dan op de eigen spaarrekening. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Alle informatie over deze actie is te vinden in de flyer,die ook in het clubgebouw van PGS/Vogel ligt, en in het volledige document Actie Bouwmeesters. There is also an English translation available.
Ook van deze actie is de tussenstand te volgen via de 'thermometer' op deze pagina.
Uit de bijgestelde begroting hierboven blijkt dat we als club een bedrag van in totaal € 110.000 bijeen dienen te brengen, dus we hebben nog even te gaan.

 

de voorgeschiedenis

 • Op zondag 13 oktober 2013 werd het clubgebouw door een zodanige brand getroffen dat het onbruikbaar werd.
 • In de eerste twee weken na de brand werd gebruik gemaakt van de gastvrijheid die buurman Toofan aanbood. Alle trainingen en wedstrijden konden doorgang vinden.
 • Vanaf november 2013 werd een overeenkomst aangegaan met 'Community Centre The Hungry Mind' voor het gebruik door Die Haghe van hun clubgebouw.
 • In december 2013 heeft het bestuur opdracht gegeven aan Hans Floor en Vincent Groen om de mogelijkheden te onderzoeken om in de omgeving van Ockenburgh naar partners te zoeken voor eventuele samenwerking in een nieuwe of herstelde accommodatie.
 • Per 8 maart 2014 werd de overstap gemaakt van het gebouw van The Hungry Mind naar het gezamenlijk gebruik van het clubgebouw van buurvereniging PGS/Vogel
 • Tijdens de buitengewone Algemene Ledenvergadering van 21 mei 2014 zijn de eerste indrukken besproken van de onderzoekingen door Vincent Groen en Hans Floor; op grond daarvan hebben de leden zich uitgesproken over de richting: samenwerking met andere sport- en maatschappelijke organisaties in een Buurthuis van de Toekomst.
 • Tijdens de buitengewone Algemene Ledenvergadering van 3 november 2014 zijn de leden geïnformeerd over de stand van zaken:
  • Allereerst was erevoorzitter Gijs de Wit gevraagd om de plannen voor herstelbouw van het huidige clubgebouw, die hij in het afgelopen voorjaar aan het bestuur heeft aangeboden, voor de leden toe te lichten. Het gaat om zes varianten, beginnend met een ongewijzigde herstelbouw van het bestaande, aangevuld met verschillende varianten voor uitbreiding van de toiletgroep, de bestuurskamer en/of de keuken.
  • Vervolgens gaf Hans Floor informatie over het maatschappelijk plan waarin de mogelijke samenwerking met verschillende maatschappelijke en sportieve partners wordt beschreven in de richting van een 'buurthuis van de toekomst'. De conclusie is dat het overleg hierover bevredigend verloopt.
  • Aansluitend toonde architect Roelof Heida twee modellen voor nieuwbouw op de locatie van het huidige clubgebouw. In beide gevallen gaat het om een gebouw van twee verdiepingen, met de kantine op de eerste verdieping.
  • Vincent Groen gaf een beeld van de mogelijk te verwerven financiën, waaruit bleek dat bij realisering van de verwachtingen een vorm van nieuwbouw tot de mogelijkheden zou kunnen behoren.
  • De conclusie van de avond was dat er nog volop mogelijkheden lijken te zijn om verder te gaan in de richting waar de ALV in mei in overgrote meerderheid voor gekozen heeft, nl. "samenwerking met andere sport- en maatschappelijke organisaties in een 'Buurthuis van de Toekomst', met nadrukkelijk de mogelijkheid van herstelbouw daarin opgenomen". Aan de verwezenlijking van deze mogelijkheden zal dan ook verder gewerkt worden.
  • Gedurende de maand november is hard (verder) gewerkt aan het opstellen van de ontwerpen, een financieel dekkingsplan en het verkrijgen van zoveel mogelijk zekerheden hiervoor.
 • Op maandag 1 december volgde opnieuw een Algemene Ledenvergadering waarin uiteindelijk, mede op grond van de verwachte financiële dekking, door de leden beslist werd om het  maatschappelijk plan in te dienen voor de subsidieaanvraag bij de gemeente en andere fondsen. Als bouwplan werd daarbij gekozen voor de variant die tot dan toe bekend stond als 'variant 8', het eenvoudigste en goedkoopste van de twee nieuwbouwplannen, die door architectenbureau Heida waren aangeboden (zie bijlagen).
 • Kort na de ledenvergadering van 1 december (zie onder) kwamen de offertes van enkele aannemers binnen. Hier kan inhoudelijk nog geen mededeling over worden gedaan, maar wel kunnen we met tevredenheid constateren dat de uitvoering van het bouwplan binnen de gestelde financiele grenzen mogelijk lijkt.
  • Het maatschappelijk plan, met daarin het genoemde bouwplan, is eind december bij wijze van subsidieaanvraag bij de gemeente en enkele fondsen ingediend. Hieraan toegevoegd vijf intentieverklaringen voor toekomstige samenwerking van de beoogde partners: Zein Child Care, De Internationale School, The Hungry Mind, de Haagse Voetbalacademie en Dong Dao
  • Waar mogelijk wordt de lobby voor een positieve beslissing voortgezet, er is doorlopend contact met de architect over de verdere planning,  in contacten met banken en de belastingdienst wordt verdere financiering voorbereid, de offertes van de aannemers worden verder bestudeerd en besproken, het vergunningentraject wordt voortgezet en -last but not least- verdere acties onder de leden worden voorbereid (zie boven)

We hopen van harte dat het verdere traject volgens plan kan worden afgewerkt, maar de kans blijft bestaan dat zich op de verdere route toch nog problemen, tegenvallers of juist nieuwe mogelijkheden voordoen, waardoor de plannen alsnog bijgesteld moeten of kunnen worden. Eventuele bijstelling van plannen zal uiteraard altijd met raadpleging van de leden geschieden.

Maar ook voor de uitvoering van de huidige plannen, bij een positieve uitkomst van onze aanvragen bij de gemeente en fondsen, zal het licht alleen op groen kunnen worden gezet door een beslissing van de Algemene Ledenvergadering. We hopen dat we snel alle reacties op onze aanvragen en verdere gegevens binnen hebben, zodat we de leden kunnen samenroepen en daarna (eindelijk!) aan de slag kunnen.

 

Bijlagen

Als bijlage vindt u:

 • Het maatschappelijk plan 'Via Buurthuis naar Campus van de toekomst!" dat de basis vormt voor de subsidieaanvraag die eind december 2014 is ingediend bij de gemeente alsmede voor de steunaanvraag bij verschillende (maatschappelijke) fondsen.
 • Een meer uitgebreide versie van het nieuwbouwplan dat onderdeel uitmaakt van het maatschappelijk plan.
 • De flyer van de ledenactie.
 • Een volledige document Actie Bouwmeesters (and also the English translation).

Voor het inzien van de meer gedetailleerde versies van de nieuwbouwontwerpen kunt u terecht bij Vincent Groen, tel.: 06-52779194, e-mail: .

Vragen, nuttige tips en suggesties bij de plannen zijn bij hem ook zeer welkom. Neem in dat geval wel zo snel mogelijk contact op, want de ontwikkeling van de plannen met architect en (binnenkort) geinteresseerde aannemers gaat gestaag verder.

 

DOWNLOAD HIER HET LAATSTE CLUBBLAD

Naar alle clubbladen >

Vriendenloterij

© 2012  sv Die Haghe