Planning trainingen – activiteiten jeugd sv Die Haghe seizoen 2020-2021

De afgelopen maanden hebben er weer tal van trainingen, wedstrijden en andere activiteiten op sv Die Haghe plaatsgevonden. Hulde voor de organisatoren en het jeugdkader voor de uitvoering doordeweeks en op de zaterdagen. Nu de KNVB heeft aangegeven dat er geen officiële wedstrijden meer worden georganiseerd en op dit moment er geen sprake is van versoepeling van de COVID regels, is de volgende planning van toepassing. Onder voorbehoud van versoepeling van de regels, want dat zou kunnen betekenen dat er externe wedstrijden gespeeld zouden kunnen worden. English version below

Periode tot aan de meivakantie

Tot en met vrijdag 23 april wordt er getraind en onderling gespeeld in de huidige teamsamenstelling. In deze periode kan op de zaterdagen worden gespeeld. Over het programma wordt nog overlegd. Goede vrijdag en 2e Paasdag is er gelegenheid om te trainen. Zaterdag 17 april is de laatste zaterdag dat in de huidige samenstelling wordt gespeeld en sluiten we het seizoen beperkt en aangepast feestelijk af met wedstrijden en een hapje en een drankje.

Meivakantie zaterdag 24 april - zondag 9 mei

Tijdens de meivakantie is er geen training, maar is er wel gelegenheid om te trainen. Als je met je team wilt trainen geef dat dan aan bij de hoofdcoördinator of lijncoördinator.

Periode na de meivakantie: maandag 10 mei – zaterdag 29 mei

Vanaf maandag 10 mei wordt er gestart met trainen en spelen in de nieuwe leeftijdscategorieën. De hoofd- en lijncoördinatoren en trainers per leeftijdscategorie zullen na overleg, de samenstellingen per categorie en combiteams voor deze datum bekend maken. Het kan zijn dat er qua dagen, trainingstijden en veldindeling iets verandert. Bedoeling is ook dat, zoveel als mogelijk, de nieuwe trainers van het nieuwe seizoen de trainingen verzorgen.

Periode maandag 31 mei – zaterdag 26 juni

Deze periode wordt gebruikt om gerichter naar voorlopige teams te werken waarmee in de voorbereidingsperiode wordt gestart. Zaterdag 26 juni is de laatste zaterdag dat er gelegenheid is om te trainen en spelen.

Zomervakantie onderwijs

Vanaf zaterdag 17 juli tot en met zondag 29 augustus is het voor het primair- en voortgezet onderwijs zomervakantie. Sommige scholen wijken daarvan af, met name voortgezet onderwijs.

Start nieuwe seizoen 2021 - 2022

Vanaf maandag 23 augustus starten de voorlopige selectieteams met trainen en maandag 30 augustus de niet-selectieteams. De KNVB start de bekercompetitie voor jeugdteams op zaterdag 4 september 2021.

Als er voorlopige teams eerder willen starten kan dat na overleg met de hoofdcoördinator van de betreffende categorie. Als er trainers zijn die later willen starten vanwege vakantie dat ook graag melden bij de hoofdcoördinator.

ENGLISH

In the past few months, numerous training sessions, matches and other activities have taken place at sv Die Haghe. All credit to the organisers and the youth staff for their work during the week and on the Saturdays. Now that the KNVB has indicated that no more official matches will be organised and at the moment there is no question of relaxing the COVID rules, the following schedule applies. Subject to a relaxation of the rules, because that could mean that external matches could be played.

Period until the May holiday

Until Friday 23 April training and playing together takes place in the current team. In this period games can be played on Saturdays. The programme is still under discussion. There is opportunity to train on Good Friday and Easter Monday. Saturday 17 April is the last Saturday that the current team will play and we will close the season in a limited and adapted festive way with matches and a snack and a drink.
May holiday Saturday 24 April - Sunday 9 May

There will be no training during the May holiday, but you will have the opportunity to train. If you want to train with your team, please indicate this to the head coordinator or line coordinator.

Period after the May holiday: Monday 10 May - Saturday 29 May

From Monday 10 May onwards training and playing in the new age categories will start. The head and line coordinators and trainers per age category will, after consultation, announce the teams per category and combination teams for this date. It is possible that there will be some changes in terms of days, training times and field layout. It is also the intention that, as much as possible, the new trainers of the new season will provide the training sessions.

Period Monday 31 May - Saturday 26 June

This period is used to work more specifically towards provisional teams that will start in the preparation period. Saturday 26 June is the last Saturday that there is opportunity to train and play.

Summer holiday

From Saturday 17 July to Sunday 29 August inclusive, primary and secondary education have summer holidays. Some schools deviate from this, especially secondary schools.

Start new season 2021 - 2022

From Monday 23 August, the provisional selection teams start training and Monday 30 August the non-selection teams. The KNVB starts the cup competition for youth teams on Saturday 4 September 2021.

If teams want to start earlier, they can do so after consulting the head coordinator of the category concerned. If there are trainers who want to start later because of holidays, please report this also to the head coordinator.

 

 

 

 

Jeugd Overzicht